วิธีการติดตั้ง PHP 2 เวอร์ชั่น ใน Host เดียวกัน แยกการเรียกใช้โดย VirtualHosts

วิธีการติดตั้ง PHP 2 เวอร์ชั่น ใน Host เดียวกัน แยกการเรียกใช้โดย VirtualHosts

ทดสอบสำหรับ Ubuntu 20.10 รันบน Rasberry Pi 4 Model B 4 GB ทดสอบแล้วใช้งานได้ 1. Apache Installation libapache2-mod-fcgid sudo apt install apache2 libapache2-mod-fcgid 2. PHP Installation sudo apt install php5.6 php5.6-fpm sudo apt install php7.2 php7.2-fpm 3. Apache...